Avís legal i política de privacitat

AVÍS LEGAL

1. Dades de ASSOCIACIÓ TEATRE MUSICAL.CAT

Denominació social: Associació Teatre Musical.cat
Domicili social: c/ de L´Estudiant nº 25 08500 Vic (Barcelona)
NIF: G67281923
Telefon:938832314
Correu electrònic: teatremusical.cat@gmail.com
Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya nº 64000, secció 1ª

2. Propietat dels continguts

Tot el contingut de la present pàgina web, incloent els textos, imatges, dissenys, etc. són propietat intel.lectual de Associació Teatre Musical.cat i estan protegits per la legislació vigent. Aquests continguts en cap cas poden ser reproduïts o copiats, a excepció de les imatges que són publiques.
Associació Teatre Musical.cat es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts de la pàgina web o limitar el seu accés de forma temporal o definitiva, sense previ avís.

3. Renúncia i limitació de responsabilitat:

La informació i serveis inclosos o disponibles mitjançant les pàgines web poden incloure incorreccions o errors. De forma periòdica s´incorporen canvis a la informació continguda. Associació Teatre Musical.cat pot incloure en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

Associació Teatre Musical.cat declina qualsevol responsabilitat en cas d´interrupcions o mal funcionament dels serveis continguts o oferts en la web a internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, Associació Teatre Musical.cat no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues d´informació o qualsevol altre classe de dany indirecte que pugui ser causat als usuaris per causes alienes a Associació Teatre Musical.cat, que no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d´errors, que els defectes siguin esmenats o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o d´altres components nocius.

Associació Teatre Musical.cat no es fa responsable de les conseqüències o danys que es puguin produir per l’accés o ús de la seva pàgina web o de les de tercers a les quals es pugui accedir a través d’aquesta pàgina web.

4.Responsabilitat dels usuaris de l´ús i contingut:

Tan l´accés a la website com l´ús que es pugui realitzar de la informació i continguts inclosos en els mateixos serà d´exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l´ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix estarà supeditada a la legalitat nacional o internacional aplicable així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, que seran responsables d´aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l´ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia Associació, tot això segons les possibilitats i fins per als que estan concebuts. L´Associació teatremusical.cat no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers”.

5. Llei Aplicable

El present Avís Legal i tota qüestió relacionada amb aquesta website serà aplicada la legislació espanyola.”

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

De conformitat amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d´abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d´aquestes dades , li informem que les dades personals facilitades a través del formulari, així com la seva adreça de correu electrònic, formen part d´una base de dades que és tractada per l´ Associació Teatre Musical.cat, amb domicili al carrer de l´Estudiant nº 25 de Vic (08500 Barcelona) i proveïda de CIF nº G67281923, amb la finalitat d´informar-lo sobre els serveis que ofereix l´associació abans indicada.

Se l´informa que podrà en qualsevol moment oposar-se a aquests tipus d´enviaments, lliurant un correu electrònic a l´adreça teatremusical.cat@gmail.com i sol.licitar la baixa del seu contacte en la base de dades que té el Responsable del Tractament.
Així mateix se l´informa que podrà exercir els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, i en el seu cas, portabilitat i limitació, així com el dret a l´oblit, enviant un escrit al domicili del Responsable del tractament a l´adreça del carrer Estudiant nº 25 de Vic (08500 Barcelona) o bé lliurant un correu electrònic a l´adreça teatremusical.cat@gmail.com.
L´Associació Teatre Musical.cat està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals accedeixen a través del lloc web.
En compliment de la normativa de protecció de dades abans indicada Associació Teatre Musical.cat informa als usuaris del tractament i usos als quals es sotmeten les dades personals que es capten a través dels formularis de la web, amb la finalitat que decideixin, lliure i de forma voluntària, si volen facilitar la informació sol.licitada. En conseqüència en compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 per mitjà del present document, Associació Teatre Musical.cat INFORMA:

1.-Titularitat del tractament:

Associació Teatre Musical.cat amb domicili al carrer Estudiant nº 25 de Vic (08500 Barcelona) tracta diferents dades de caràcter personal.
Concretament les dades captades a través dels formularis de la web s´inclouen en el tractament dels usuaris de la web als quals es serà d´aplicació la present política de privacitat.
Aquestes dades consisteixen en el nom i cognoms i adreça de correu electrònic, que són les dades requerides per tal de contactar amb Associació Teatre Musical.cat.
Les dades personals que l´usuari proporciona en el formulari són incloses en les bases de dades del Responsable del tractament, en la que s´envien comunicacions o newsletters.

2.-Finalitat del tractament:

La finalitat de la captació i incorporació de les dades als referits tractaments, consisteixen en:
a. Oferir informació sobre els serveis que presta l´Associació Teatre Musical.cat relativa a la promoció i divulgació del teatre musical, activitats escèniques relacionades amb el teatre musical i arxiu de les obres de teatre musical representades a Catalunya.
b. Resoldre qüestions o dubtes o petició d´informació per part dels usuaris.
c. Remetre´ls informació periòdica actualitzada a través de newsletters sobre les novetats sobre la programació de teatre musical i indicades en el punt a.

Pel cas que Associació Teatre Musical.cat contracti amb tercers (encarregats del tractament) que accedeixin a les dades de caràcter personal per raó dels serveis contractats, s´atorgarà el contracte previst en l´article 28 del Reglament. En l´esmentat contracte es regularà l´ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent, així com les mesures de seguretat de les quals disposa l´encarregat del tractament per tal de garantir la confidencialitat de les dades.
Al omplir els formularis continguts en la web l´interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades al citat tractament, essent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present política de privacitat. De la mateixa manera autoritza perquè se li trameti de forma periòdica la informació sobre les novetats relatives a la finalitat de l´Associació que abans s´ha indicat.

3.-Mesures de seguretat:

Associació Teatre Musical.cat ha adoptat les mesures de seguretat per protegir les dades de caràcter personal que legalment són requerides, instal.lant tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.
4.-Exercici dels drets:
Els interessats titulars de les dades contingudes en el tractament, així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Associació Teatre Musical.cat podran dirigir-se al responsable del tractament, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d´accés, rectificació, cancel.lació, oposició, portabilitat, limitació i per últim supressió i oblit respecte a les dades incorporades en el tractament.
Aquests drets únicament podran ser exercitats pel propi interessat o el seu representant legal (prèvia acreditació d´aquesta circumstància).

A.-El dret d´accés. En exercitar el dret d´accés l´interessat podrà optar per consultar-ho a través del lliurament d´un correu electrònic o bé a través de la comunicació per escrit dirigida a la societat Associació Teatre Musical.cat al domicili abans indicat del carrer Estudiant nº 25 de Vic (08500 Barcelona) .
Associació Teatre Musical.cat procedirà a notificar la seva decisió en el termini d´un mes. Si fos en sentit afirmatiu l´interessat podrà accedir a la referida informació en el plaç de 10 dies següents a la seva notificació.

B.-El dret de rectificació i cancel.lació podran ser exercitats, sempre que l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments són inexactes, incomplertes, inadequades o excessives. També el podrà exercitar a través de qualsevol dels dos mitjans abans previstos.
Associació Teatre Musical.cat procedirà a la rectificació o cancel.lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol.licitud.

C.-El dret de portabilitat podrà ser exercitat, sempre i quan l´interessat consideri que les dades recollides en els nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o bé a un altre tercer (encarregat del tractament).

D.-El dret de limitació podrà ser exercitat, prèviament al dret d´oposició al tractament de les seves dades, i mentrestant no es resolgui aquest últim, es limiti el tractament de les mateixes.

E.- Els interessats tenen dret a obtenir la supressió de les dades (“dret a l’oblit”), quan:
– Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
– Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
– L’interessat s’oposa al tractament.
– Les dades s’han tractat il·lícitament.
– Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.
– Les dades s’han obtingut en relació amb l’oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.

Si Associació Teatre Musical.cat ha fet públiques les dades personals i s’han de suprimir, ha d’adoptar mesures raonables per informar de la supressió als responsables o encarregats que estan tractant les dades.

Es preveuen algunes excepcions a l’exercici d’aquest dret:
– L’exercici del dret a la llibertat d’expressió i informació.
– El compliment d’una obligació legal.
– L’existència de finalitats d’arxiu en interès públic, de recerca científica o històrica o finalitats estadístiques.
– La formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.