Revista barcelonina en 1 acte dividit en 8 quadres